นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท รักงานพิมพ์ จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท รักงานพิมพ์ จำกัด

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

บริษัท รักงานพิมพ์ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ที่จะเป็นลูกค้า (“ท่าน”) ในสินค้าและบริการของเรา เราปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในการเก็บรวมรวม  ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ (ตามคำนิยามในข้อ 1) ของท่าน ข้อมูลที่ท่านแบ่งปันให้กับเรา ทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้า และบริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ”) ใช้กับธุรกิจ และเว็บไซต์ และสถานที่อื่น ๆ ที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

เราอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ นี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ เราจะระบุวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเราได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ นี้อย่างระมัดระวัง  และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

1. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไร

เพื่อวัตถุประสงค์แห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลฯ” หมายความถึง ข้อมูลที่ระบุหรือที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ตามรายการที่ระบุด้านล่างนี้

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการจ้างงานระหว่างเรากับท่าน ประเภทของข้อมูลที่เก็บจะขึ้นอยู่กับบริบทของปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน และบริการหรือสินค้าที่ท่านประสงค์จากเรา ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่อาจเก็บมีดังนี้

1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน ตำแหน่ง ประเภทธุรกิจ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา วันเดือนปีเกิด สถานภาพทางการสมรส ทะเบียนสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัว และบุตร ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เช่น เลขประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รายละเอียดใบอนุญาตขับขี่) ทะเบียนบ้าน ลายมือชื่อ เสียง บันทึกเสียง รูป ภาพ รูปถ่าย บันทึกวิดีโอ คลิปวิดีโอ ประวัติทางการศึกษา สถานที่ทำงาน เป็นต้น

2) รายละเอียดในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ รายละเอียดในการจัดส่ง รายละเอียดในการเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน อีเมล อีเมลที่ทำงาน ชื่อบัญชีไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก บัญชีกูเกิล บัญชีทวิตเตอร์ และบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคม เป็นต้น

3) รายละเอียดทางบัญชีและธุรกรรม เช่น สำเนาบัญชีธนาคาร/สมุดบัญชีธนาคาร ข้อมูลการชำระเงิน เป็นต้น

ข้อมูลการใช้บัตรและข้อมูลธุรกรรม ข้อมูลการตอบสนองต่อแคมเปญโฆษณา รายละเอียดสลิปชำระเงินเกี่ยวกับการคืนเงิน จำนวนเงินที่คืน วันที่ใช้จ่าย หมายเลขการสั่งซื้อ/คำสั่งซื้อ วันที่นัดรับบริการ ข้อร้องเรียนและข้อเรียกร้อง ธุรกรรม ประวัติธุรกรรม สถานที่ สถานะธุรกรรม ธุรกรรมการขายที่ผ่านมา และพฤติกรรมการใช้จ่าย ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ของสินค้าและบริการที่ท่านได้ซื้อ เป็นต้น

4) รายละเอียดการใช้บริการ  เช่น รูปแบบสินค้าหรือบริการที่สั่งทำ รูปแบบการออกแบบสินค้าและบริการทั้งหมด ประวัติการสั่งสินค้าและบริการ ตัวอย่างสินค้าและบริการจริง ประวัติการใช้สินค้าและบริการจริงของท่าน เป็นต้น

5) รายละเอียดการตลาดและการสื่อสาร เช่น ความชื่นชอบของท่านในการรับข่าวสารด้านการตลาดจากเรา และความยินยอมในการติดต่อสื่อสารของท่าน ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทางอื่นใด เป็นต้น

เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (“ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯ”) ของท่าน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เราดำเนินการดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯบนฐานของความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ เมื่อผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ของบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครองหากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว หรือของลูกค้าที่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ตามกฎหมาย ในกรณีที่เราพบว่าเราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือของผู้ที่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) โดยมิได้เจตนา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่เราจะสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น นอกเหนือจากความยินยอม

กรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด เราจะถือว่าท่านได้ยินยอมและมีสิทธิให้ข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย

2. ทำไมเราจึงเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

เราอาจเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 วัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้

เราอาศัยความยินยอมของท่านในการเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร: เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด

2) การวิเคราะห์ข้อมูล: เพื่อให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

2.2 วัตถุประสงค์โดยอาศัยเหตุทางกฎหมายเพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

เราอาจอาศัยฐานข้อมูลต่อไปนี้ในการดำเนินข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่

  • ฐานสัญญา เพื่อการเริ่มต้นหรือการปฏิบัติตามสัญญาต่อท่าน
  • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา
  • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของเรา และบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เราจะดำเนินการ

ให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์อันชอบธรรมของเราและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ของท่าน รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

  • ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต เพื่อการป้องกันหรือยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ และ/หรือ
  • ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.2.1) เพื่อให้สินค้าและบริการแก่ท่าน: เพื่อลงทะเบียน และ/หรือ เพื่อให้ท่านสามารถใช้สินค้าหรือบริการของเรา หรือเพื่อการลงทะเบียนค้าปลีก/การค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการของเราผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อประมวลธุรกรรมระหว่างท่านและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เพื่อการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การพิสูจน์ยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรม เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ การจัดส่ง การทดแทน การชดเชยเงินคืน การคืน และการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการของท่าน

2.2.2) เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด: เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด ทั้งช่องทางโทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆ เพื่อเสนอโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล การจับรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนออื่น ๆ แก่ท่าน:

2.2.3) เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน: เพื่อให้ข้อมูล และเสนอข้อมูลต่างๆ แก่ท่าน เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านได้รับจากเรา เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่าน และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้สินค้าและบริการ

2.2.4) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจ สินค้า และบริการ: เพื่อประเมินผล พัฒนา จัดการ และปรับปรุงบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินงานทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินงานทางธุรกิจใหม่ ให้แก่ท่านและลูกค้าทั้งหมดของเรา เพื่อวัดการมีส่วนร่วมของท่านกับสินค้าและบริการ เพื่อตรวจสอบและจับคู่ข้อมูล แจกแจงคุณลักษณะของข้อมูล และเพื่อพัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจ

2.2.5) เพื่อจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา การจัดการระบบการสื่อสาร การดำเนินการและการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, เพื่อการจัดการธุรกิจภายในตามข้อกำหนด นโยบาย และขั้นตอนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการภายใน และเพื่ออัพเดทฐานข้อมูลของเรา

2.2.6) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และการกำกับดูแล: เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าว ซึ่งหมายรวมถึง การออกใบกำกับภาษีหรือแบบแสดงรายการภาษี และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจให้บริการทางการเงิน หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ตลอดจนเพื่อการสืบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

2.2.7) เพื่อปกป้องประโยชน์ของเรา: เพื่อรักษาความปลอดภัยและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์ของเราเมื่อมีความจำเป็นและกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ เช่น เพี่อสืบหา ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการฉ้อฉล การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น ๆ, เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียต่อสินทรัพย์และทรัพย์สินของเรา เพื่อประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา เพื่อสืบหาและป้องกันการประพฤติมิชอบภายในอาคารสถานที่ของเรา, เพื่อติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญาและเพื่อรักษาความปลอดภัยและคุณธรรมในธุรกิจของเรา

2.2.8) ชีวิต: เพื่อป้องกันหรือยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ

เมื่อเรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อการเข้าทำสัญญากับท่าน หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านกับเราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้ (หรืออาจต้องยุติการให้) สินค้าและบริการของเราแก่ท่าน

3. บุคคลที่เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้เพื่อการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

ภายในช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน อย่างไรก็ดี เราจะให้ผู้ให้บริการดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อการให้บริการเท่านั้น โดยเราจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ทั้งนี้ เราจะทำให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการทุกรายที่เราทำงานด้วยจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านอย่างปลอดภัย

บุคคลที่สาม ได้แก่ คู่ค้าของเรา ลูกค้าของเรา(ในการโฆษณาหรือเสนอตัวอย่างงาน) เว็บไซต์เครือข่ายสังคม บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ที่ปรึกษาวิชาชีพ

4. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าใด

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตาม สมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูล และเพือปฏิบัติหน้าที่ของเราตามกฎหมายและข้อกำหนด อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้นตามที่กฎหมายกำหนด

5. คุกกี้และการใช้คุกกี้

หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือติดตามและคุกกี้ ทั้งนี้ คุกกี้ คือ เทคโนโลยีติดตามที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งาน คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเนื่องจากหากไม่มีคุกกี้เหล่านั้นเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับคุกกี้ส่วนอื่น ๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชม เช่น คุกกี้ที่จดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านอย่างปลอดภัย รวมถึงภาษาที่ท่านใช้อีกด้วย

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเราบางฟังก์ชั่นหรือบางหน้าหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัด

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมาย ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้

1) การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลฯ เกี่ยวกับท่านที่เราดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของตัวท่านเอง เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่ท่านขอแก่ท่าน

2) การแก้ไขให้ถูกต้อง: หากพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่เราดำเนินการอยู่ ซึ่งไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านอาจมีสิทธิแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง

3) การขอรับข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่เรามีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิในการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ เฉพาะ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา และ (ข) เราได้ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวนั้นบนฐานความยินยอมจากท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาต่อท่าน

4) การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการดำเนินการบางอย่างกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน เช่น ปฏิเสธการตลาดแบบตรง

5) การจำกัด: ท่านอาจมีสิทธิจำกัดการดำเนินการของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านหากท่านเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง การดำเนินการของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งอีกต่อไป

6) การถอนความยินยอม: ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านในเวลาใดก็ได้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับเราเพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน รวมถึงการยกเลิกการรับข่าวสารและข้อมูลทางการตลาดจากเรา

7) การลบ: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่เราดำเนินการอยู่เป็นข้อมูลที่ไม่อาจระบุตัวตนได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่เราไม่ได้มีหน้าที่ในการดำเนินการเช่นนั้นหากเราต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อการใช้สิทธิทางกฎหมายของเรา

8) การยื่นคำร้อง: ท่านอาจมีสิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าการดำเนินการของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้

9) การได้รับการแจ้งให้ทราบ: ท่านมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยเราจะทำการประกาศทางเว็ปไซต์ หรือช่องทางอื่นใด ที่ท่านสามารถติดตามและรับทราบได้โดยง่าย

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้ดำเนินการป้องกันและรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล คัดลอก แก้ไข้เปลี่ยนแปลง ลบ ทำให้เสียหาย ใช้ในทางที่ผิด หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจากความเสี่ยงใดที่มีลักษณะดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด

8. รายละเอียดการติดต่อของเรา

หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน หรือหากท่านมีข้อสอบถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่

1) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท รักงานพิมพ์ จำกัด

ที่อยู่:  เลขที่ 35/5 หมู่ที่ 2 ตำบล วิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Email Address:  hello@lucknganpim.com

โทรศัพท์: 095-2828281

ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565